ประวัติความเป็นมาของสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทย
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย แรกเริ่มก่อตั้งอาจจะก่อนปี พ.ศ. 2512 หลังการก่อตั้ง บริษัท การบินไทย จำกัด ประมาณ 10 ปี
คณะพนักงานการบินไทยระดับผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นว่าพนักงานมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก การที่จะ
ให้พนักงานการบินไทยทุกคนมีความรัก ความเข้าใจในภารกิจของบริษัทฯ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่นำความเจริญมั่นคงมาสู่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนรวมนั้น จำเป็นต้องมีสโมสรฯ หรือจุดรวมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ จึงได้ริเริ่มขออนุมัติจัดตั้งสโมสรการบินไทย ณ กองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 จดทะเบียนกับกองตำรวจสันติบาล กรมตำรวจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หมายเลข
ทะเบียน จ.1124 ใช้ชื่อว่า "สโมสรการบินไทย" สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 79 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน
อำเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี มีเครื่องหมายสมาคมเป็นสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด สมัยนั้นคือรูปละครรำของไทย มีสมาชิกแรกเริ่มประมาณ 1,000 คนเศษ
ผู้เริ่มการจดทะเบียนคือ นายเกษม ค้าธัญเจริญ
     สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยได้วิวัฒนาการมาโดยลำดับ แต่มิได้แก้ไขให้ถูกต้องตามกฏหมาย กล่าวคือ แก้ไขสัญลักษณ์เป็นรูปขอบสีเหลี่ยมจตุรัสมุมมน มีสัญลักษณ์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตรงกลางมีอักษรอยู่ที่ขอบ ประมาณปี 2532 พร้อมแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับบางให้ทันสมัย
     ต่อมาเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ประมาณ 4,000 คน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจากกองตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย" เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย
     ได้แก้ไขข้อบังคับโดยปรับปรุงทั้งฉบับ เปลี่ยนสัญลักษณ์สมาคมเป็นรูปวงรี มีรูปหางเครื่องบิน และสัญลักษณ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งนำไป
จดทะเบียนแก้ไข ณ กองตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ซึ่งมุ่งหมายส่งเสริมความสามัคคี เพิ่มพูนความรู้ จัดทัศนศึกษา และการบันเทิง
ส่งเสริมการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานที่เป็นสมาชิกและครอบครัว ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสวัสดิการต่างๆ ทั้งยังร่วมมือกับบริษัทฯ
ในกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมการกุศลต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับบริษัทฯ และสมาชิกทุกท่านเป็นส่วนร่วมด้วย
   
เครื่องหมายสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
มีรายละเอียดดังนี้
     1. รูปหางเครื่องบินสีม่วง มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สีม่วง, สีทอง
         และส่วนที่เป็นหยดน้ำสีชมพูอยู่ตรงกลาง
     2. ด้านขวาของหางเครื่องบินเป็นอักษร C สีเทา
     3. ด้านบนภายนอกมีอักษรภาษาไทยสีม่วงคำว่า "สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย"
     4. ด้านล่างภายนอกมีอักษรภาษาอังกฤษสีม่วงคำว่า "THAI AIRWAYS INTERNATIONAL CLUB"