ที่อยู่
  สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อาคาร 12 ชั้น 3 เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต
จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการฯ คุณกรรณิกา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 02-545-4132 ดูแลบริหารงานทั้งสมาคมสโมสรฯ
รองผู้จัดการฯ คุณจันทร์เพ็ญ ที่พัก 02-545-4133 ดูแลบริหารงานทั้งสมาคมสโมสรฯ
ผู้ชำนาญการด้านการเงินฯ คุณอัมพร เพชรคีรี 02-545-2537 ดูแลงานด้านการเงิน การบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณอุไรวรรณ จันทะเกษ 02-545-4133 ดูแลในสายงานธุรการต่างๆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณดวงสุดา โปษกะบุตร 02-545-4132

ประสานงานกับทุกชมรมกิจกรรมพิเศษ
/กีฬารัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณชุติกานต์ ทุมชาติ 02-545-4133 ประสานงานการประชุมสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณพิมพรรณ   ทองมี 02-545-2536 ดูแลงานด้านทะเบียนสมาชิกสมาคมสโมสรฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณภัทรวดี       สุภาพันธ์ 02-545-4127 ดูแลงานด้านสวัสดิการร้านค้าสมาคมสโมสรฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณปัฐวี        แกรอฮีม 02-545-4127 ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ และวารสาร

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19-09-2019

   
  Email : tgclub@thaiairwaysclub.com, tgclub001@gmail.com
Website : http://www.thaiairwaysclub.com

หมายเลขโทรศัพท์ สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
สำนักงาน 02-545-2536-7, 4132-33, 4127 Fax 02-545-2535
   
 
 
Read More