FAQ |
 
ชมรม
 
ชมรมกิจกรรมพิเศษ
ชมรมกีฬา
บริการอื่นๆ
 
ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจทัล
 
ReadMore

 
 
ชมรมศิลปกรรม
 
ชมรมศิลปกรรมพนักงานการบินไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 สังกัดสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 300 คน

ศิลปกรรม คือ การทำงานให้วิจิตรพิสดาร งานประณีต งานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานช่าง ซึ่งเป็นงาน ที่ให้คุณค่าในด้านความงาม ความสุนทรีย์ ให้เนื้อหาสาระ ให้เรื่องราว แบ่งได้เป็นงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เซรามิค สื่อสร้างสรรค์ต่างๆ

จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งชมรมศิลปกรรมพนักงานการบินไทย

 • เพื่อให้พนักงานการบินไทย ได้ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลางาน ในการผ่อนคลายความเครียดโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นการทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตและทัศนะที่ดี
 • เพื่อเป็นศูนย์รวมของพนักงานการบินไทยที่สนใจศิลปะ โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อ พนักงานและบริษัทฯ
 • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานการบินไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในงานศิลปะ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯและตนเอง
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพนักงานต่างหน่วยงานในบริษัทการบินไทย และช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ ในงานศิลปกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ เผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ
 • เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจศิลปะมากขึ้น โดยจัดการอบรมศิลปะและจัดหาหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ

เป้าหมาย

 • พัฒนาชมรมฯให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางศิลปะ
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกชมรมฯ
 • มีสถานที่ของชมรมฯเพื่อใช้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางศิลปะ เช่น การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
 • จัดประกวดผลงานทางศิลปะของสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านศิลปกรรมให้อยู่ในระดับสากล
 • จัดให้ผลงานของสมาชิกได้มีโอกาสแสดงในสถานที่ของบริษัทฯทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯและการกุศล
 
ข่าวและกิจกรรม
 
[26/02/2018] ชมรมศิลปกรรมฯ เปิดรับสมัครหลักสูตร “ศิลปะ สำหรับลูกหลาน - พนักงาน”ประจำปี 2018
[13/03/2016] ชมรมศิลปกรรมฯ เปิดรับสมัครหลักสูตร “ศิลปะ สำหรับลูกหลาน - พนักงาน”
[13/09/2013] ชมรมศิลปกรรมฯ เปิดรับสมัครหลักสูตร “ศิลปะ สำหรับลูกหลาน - พนักงาน”   
[10/09/2013] รายชื่อกรรมการชมรมศิลปกรรมการบินไทย  
 
 
สมาชิก
 
ตำแหน่ง
รายนาม
สังกัด
โทรศัพท์
e-mail
ประธาน คุณโชคชัย  ปัญญายงค์ DY 69-3339 chokchai.p@thaiairways.com
รองประธาน คุณบันลือศักดิ์  บุญเรืองขาว /4G 69-4698 bunluesak.b@thaiairways.com
เลขานุการ คุณชุติณัฏฐ์  พนาสถิต /UX 69-4378 chutinut.p@thaiairways.com
ประชาสัมพันธ์ คุณเจษฎี  ใจถวิล /EH-D 69-2406 jessadee.j@thaiairways.com
 
 
ห้องภาพ
   
 
 
ติดต่อ
   
 
 
Download
 

• การรับสมัครสมาชิกชมรมและกิจกรรมต่าง ๆ
• ใบสมัครสมาชิกชมรมฯ
• ผลงานภาพวาดของสมาชิกชมรม

 
 
   

Read More