ชมรม
 
ชมรมกิจกรรมพิเศษ
ชมรมกีฬา
บริการอื่นๆ
 
ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจทัล
 
ReadMore

 
 
ชมรม

"ประวัติการก่อตั้งชมรมปัญญาวิมุตติ พนักงานการบินไทย"

ชมรมปัญญาวิมุตติ พนักงานการบินไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยนักปฏิบัติธรรมกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ได้มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จะ อุทิศบุญที่ได้จากการเจริญจิตภาวนาทุกวัน วันละประมาณ 50 นาที ให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่บริษัทฯ พบกับวิกฤติการใน ด้านการ ประกอบกิจการ จนถึงขีดสุด

เพื่อให้บริษัทฯกลับมามีความเข้มแข็งเป็นศรีสง่าและเป็นสมบัติของชาติตลอดไปตราบนานเท่านานได้นั้น ต้องใช้พลังบุญมหากุศลที่เกิดจากการ เจริญจิต ภาวนา ซึ่ง เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ การจะได้มาซึ่งพลังบุญมหากุศลซึ่งมีกำลังที่เข้มแข็งต้องเกิดจากการรวมตัวกันของนักปฏิบัติธรรมจากทุกสายซึ่งมี จิตใจที่มุ่งมั่นจะช่วยเหลือ เป็นการตอบแทนบุญคุณให้แก่บริษัทฯ ในยามที่บริษัทพบกับสภาวะวิกฤติด้วยใจที่บริสุทธิ์และแน่วแน่มั่นคง เมื่อมารวมตัวกันและเจริญจิตภาวนาพร้อมกันในสถาน ที่เดียวกันจะเกิดเป็นพลังแห่งบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ และเมื่ออธิษฐานขอให้บุญนั้นเป็นพลังเกื้อหนุนแก่บริษัทฯก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะวิกฤติให้ กลับกลาย เป็นโอกาสได้อย่างน่าอัศจรรย์

ด้วยเหตุดังนี้การที่จะระดมให้นักปฏิบัติที่มีอยู่มากมายในบริษัทฯให้มารวมตัวกันได้นั้น จึงต้องมีชมรมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการรวมตัวได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้อง การ  ด้วยเหตุนี้ชมรมปัญญาวิมุตติ พนักงานการบินไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยทางทีมงานได้นำรายชื่อสมาชิกผู้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งจำนวนเกือบสองร้อยคน ไปดำเนินการขอจดทะเบียนกับทางสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย และได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนชมรมฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

จากการรวมตัวกันของนักปฎิบัติธรรมจำนวนเพียงสามถึงสี่คน ในฐานะนักภาวนาผู้มีจิตใจที่รักและหวงแหนบริษัทฯ ด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยศรัทธาที่มั่นคง ด้วยจิต สำนึกกตัญญูที่มีมากล้นต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จนมิอาจทนนิ่งเฉยหรือเพียงทอดสายตามองเห็นบริษัทถูกทอดทิ้งให้ล้มลงตรงหน้า ดังนั้นจึง ยอม เสียสละเวลาพักกลางวันของตัวเองมาร่วมกันเจริญจิตภาวนาและอธิษฐานบุญเพื่อค้ำจุนแก่บริษัทฯ ในห้องประชุมเล็กๆ เวลาผ่านไปเป็นเดือนๆ  เดือนแล้ว เดือนเล่า จนในที่สุดก็ค่อยๆ มีเพื่อนพนักงานนักปฎิบัติธรรมผู้มีใจสูงและพร้อมที่จะร่วม อุดมการตอบแทนบุญคุณบริษัทฯ เป็นธรรมกตัญญู ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น จากสาม สี่ คน กลายเป็นสิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบ ในปัจจุปันเรามีนักภาวนามาร่วมเจริญจิตภาวนา เป็นจำนวนร้อยกว่าคน และสลับสับเปลี่ยนกันมา ไม่ต่ำกว่า ห้าสิบ ถึง หกสิบคนทุกวัน

ชมรมปัญญาวิมุตติ พนักงานการบินไทย จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่านที่มีใจศรัทธาอยากจะร่วมตอบแทนบุญคุณให้แก่บริษัทฯ โดยการร่วมกัน ปฏิบัติ ธรรมเจริญจิตภาวนา และน้อมนำอุทิศบุญมหากุศลอธิษฐานเป็นพลังปกป้องเกื้อหนุนให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความเข้ม แข็งเป็นสมบัติ ของชาติ ตลอดไปตราบนานเท่านนาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ ห้องปฏิบัติธรรมของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน อาคาร 5 ชั้น 12 ตั้งแต่เวลา 11.45 ถึง 12.45 น.
สืบอายุพระศาสนา ธรรมะกตัญญู เชิดชูการบินไทย ร่วมใจสามัคคี
เราสร้างคนเก่งมามากแล้ว….มาร่วมกันสร้างคนดี...กับเราเถิดครับ....

เข้า website หลักที่ http://tg-panyavimutti.thaiairways.co.th
 
ข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิก
 

ตำแหน่ง

รายนาม

สังกัด

โทรศัพท์

มือถือ

e-mail

ประธาน

คุณปวีณา  ปัทมสูต

EW

69-2467

081-984-9741

paveena.p@thaiairways.com

เลขานุการ

คุณรพีพรรณ  พลเสน

BX

69-4712

084-023-3376

rapipan.p@thaiairways.com

รองประธาน
ฝ่ายนโยบายและแผน

คุณจักรพงศ์  พันธุ์ประดิษฐ์

DX

69-2766

087-696-8371

jakkapong.p@thaiairways.com

รองประธานฝ่าย
บริหารกิจการ

คุณนัยนา  ชูปรีชา

ER

69-2335

081-933-2654

 naiyana.c@thaiairways.com

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารกิจการ

คุณณัฏฐ์ชญา  ชัยสุธาทิพย์

SC

69-1773

094-478-2416

natchaya.c@thaiairways.com

รองประธาน
ฝ่ายประสานงานกิจการสัมพันธ์

คุณชุติโชติ  พงษ์พานิช

PE-O

69-3247

090-880-9920

chutichot.p@thaiairways.com

ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานกิจการสัมพันธ์

คุณยุพเรศ  ไพศิริยืนยง

UM

69-3210

084-646-6939

yupares.p@thaiairways.com

รองประธาน
ฝ่ายกิจการพิเศษ

คุณสุขสถิตย์  มีสุข

S4

69-1980

087-681-6088

suksatit.m@thaiairways.com

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษ

คุณตราใจ  ศรีอุดมมงคล

S4

69-1719

086-784-9321

trajai.s@thaiairways.com

เหรัญญิก

คุณอนุตรา  สุวัฒนะ

EW

69-2462

089-144-9083

anutra.s@thaiairways.com

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณกัญทร  อมตวิวัฒน์

YS

69-2911

083-049-3498

kanyathorn.a@thaiairways.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คุณนาตยา  สุคันธารุณ

WF-Q

69-4391

085-515-0240

nattaya.su@thaiairways.com

คุณถนอมรัตน์   การีเวท  EC 69-2197 084-415-9975 tanomrat.k@thaiairways.com

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณพีรพล  พวงมาลา

OR-P

69-2985

093-581-0046

peeraphon.p@thaiairways.com

นายทะเบียน
และฝ่ายเทคนิค

คุณธน กันธิพันธ์

VL

69-1094

081-172-1611

tana.k@thaiairways.com


 
 
ห้องภาพ
   
 
 
ติดต่อ
   
 
 
Download
  - ใบสมัครสมาชิกชมรม
 
 
   

Read More