ข้อมูลแนะนำ
แต่ตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเหรัญญิก
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด 10 กันยายน 2558
ข้อบังคับสมาคมสโมสรฯ
ระเบียบสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอุปสมบท 5 ธันวามหาราช
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558)
ระเบียบสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสืบทอดพระพุทธศาสนาในต่างแดน พ.ศ.2558
ระเบียบสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ระเบียบสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยว่าด้วยการบริหารจัดการชมรมในสังกัดสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย พ.ศ.2555
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558)
ประกาศสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยที่ 7-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์มอบเครื่องหมายสามารถของนักกีฬา
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
   
   
   
   
 
   
Read More